Ερωτήσεις ανάπτυξης - πρώτο κεφάλαιο

Αγροτικό ζήτημα
 1. Να περιγράψετε τις συνέπειες που είχε για την αγροτική παραγωγή η βιομηχανική επανάσταση τόσο στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες όσο και στην Ελλάδα. (σελ. 42, πρώτη παράγραφος)
 2. Σε ποια αποτελέσματα για την έγγεια ιδιοκτησία οδήγησε η διανομή των εθνικών κτημάτων; (σελ. 42, Στον ελληνικό χώρο … ιδιαίτερο πρόβλημα)
 3. Ποια προβλήματα προέκυψαν μετά τη διεύρυνση του ελληνικού κράτους το 1881; (σελ. 42, Αργότερα όμως…. τεχνητές ελλείψεις)
 4. Να παρουσιάσετε τον τρόπο αντιμετώπισης εκ μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων του προβλήματος των τσιφλικιών της Θεσσαλίας. (σελ. 43, «Οι πρακτικές αυτές δημιούργησαν εντάσεις – σελ. 44, κρατικού ενδιαφέροντος»
 5. Να προσδιορίσετε τις συνέπειες της αγροτικής μεταρρύθμισης στην οικονομική ζωή της χώρας (σελ. 45, πρώτη παράγραφος)
 6. Πώς επηρέασε την αγροτική μεταρρύθμιση το προσφυγικό ζήτημα; 
 Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
 1. Ποιοι παράγοντες επηρέασαν θετικά ή αρνητικά  την εξέλιξη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα; (όλο)
 2.  Ποιοι ήταν οι λόγοι της καθυστέρησης στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα; (1η παράγραφος)
 3. Γιατί η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα αποτέλεσε σταθμό για το εργατικό κίνημα; (2η παράγραφος: Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης… σοσιαλιστικής ιδεολογίας στη χώρα)
 4. Ποιες είναι οι εξελίξεις στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια και μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο; (τρίτη παράγραφος) 


  Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περιόδο 1910-1922
  Ποιους λόγους είχε η ελληνική αστική τάξη να εμφανίζεται ως φορέας της Μεγάλης Ιδέας;
  Ποιες οι συνέπειες των Βαλκανικών Πολέμων για την ελληνική οικονομία;

  Ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος

  Ποιες συνέπειες είχε για την οικονομική ζωή της Ελλάδας ο ιδιόμορφος εξωτερικός
  δανεισμός από τους Συμμάχους στην διάρκεια του Α’ ΠΠ; Το δημοσιονομικό αδιέξοδο της περιόδου 1918-1922: ποιοι λόγοι συνέβαλαν
  στη δημιουργία του και με ποιους τρόπους αντιμετωπίστηκε;

  Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936
  Τι γνωρίζετε για την άφιξη των προσφύγων της Μικρασίας και τους τρόπους που
  προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό το ελληνικό κράτος;
  Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
  Ποιοι λόγοι επέτρεψαν τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια
  του μεσοπολέμου;
  Οι μεγάλες επενδύσεις
  Οι επενδύσεις στις υποδομές της χώρας κατά την περίοδο του μεσοπολέμου.
  Η τράπεζα της Ελλάδος
  Ποιος ήταν ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδας για την εθνική οικονομία της εποχής; [53/2§]
  Η κρίση του 1932

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου