4. ΠαλιννόστησηΑπό τις πηγές


Ίδρυση της Πατριαρχικής Επιτροπής

Ενώ η τουρκική αντίδραση στην ανακωχή του Μούδρου έπαιρνε συγκεκριμένη μορφή, το Οκουμενικό Πατριαρχείο σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση φρόντιζε για την ανακούφιση των Ελλήνων της αυτοκρατορίας. Τον Οκτώβριο του 1918 ιδρύθηκε η «Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή υπέρ των μετατοπισθέντων ελληνικών πληθυσμών» με πρόεδρο το μητροπολίτη Αίνου Ιωακείμ και μέλη διακεκριμένους Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως. Η σύσταση της Επιτροπής ήταν απαραίτητη, γιατί αμέσως μετά την ανακωχή άρχισαν να επαναπατρίζονται άτακτα και ανοργάνωτα χιλιάδες γυναικόπαιδα. Καθώς τα σπίτια των εκτοπισμένων Ελλήνων είχαν καταστραφεί ή καταληφθεί από Τούρκους, η Επιτροπή σύστησε αναστολή της επανόδου των προσφύγων, ζητώντας την επέμβαση των τουρκικών αρχών και τη βοήθεια του Πατριαρχείου. Μπροστά όμως στην ορμή του αυθόρμητου επαναπατρισμού αναγκάστηκε να προσαρμοστεί και να κάνει κύριο έργο της τη μέριμνα των επαναπατριζόμενων. Στις κύριες πόλεις της ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας δημιουργήθηκαν πάνω από 70 υποεπιτροπές, που παρείχαν στους επαναπατριζόμενους μεταφορικά μέσα, πρόχειρη στέγαση, δάνεια και ιατρική περίθαλψη. Τη μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετώπισε η Επιτροπή στην απόδοση των περιουσιών των εκτοπισμένων. Αρκετοί Έλληνες της Θράκης, των ασιατικών παραλίων της Προποντίδας και του Πόντου ξαναπήραν την ακίνητη, όχι όμως και την κινητή τους περιουσία…
            Στην ουσία, παρά τις προσπάθειες που προαναφέρθηκαν, η περίθαλψη ενός ποσοστού εκτοπισμένων και αρρώστων, που σημειώθηκε τότε, ήταν μόνο ένα διάλειμμα στην ταλαιπωρία του ελληνικού πληθυσμού, που του μελλόταν πικρότερη τύχη τα επόμενα χρόνια.

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ, σελ. 106]

Η επιστροφή στην πατρίδα...

" Η Μάδυτος και η Κριθία είναι τελείως κατεστραμμέναι, εκ του πολέμου, των λεηλασιών και των αρπαγών των Τούρκων… Τα ερείπια και ο όλεθρος καλύπτουσιν την Καλλίπολιν και όλην την επαρχίαν… Εκ των  21 ιερών εκκλησιών της επαρχίας μου διεσώθησαν μόνο  η εκκλησία του Μπουλούκ Παζαριού Καλλιπόλεως και η εκκλησία του Γαλατά κατά τους τοίχους.. εκ των 16 σχολείων της Επαρχίας ουδέν σχεδόν διεσώθη. Όλας τας τρομεράς καταστροφάς των περιουσιών τας επρουξένησαν οι Τούρκοι επινευούσης και της επιτοπίου τουρκικής Κυβερνήσεως ή καλύτερον παροτρυνούσης. Αφήρπασαν όλα τα υπάρχοντα  των χριστιανών της περιφερείας, αφήρεσαν όλην την ξυλείαν των οικιών προς χρήσιν του στρατού εις τα χαρακώματα, αλλά και δια να την πωλήσουν προς χρηματισμόν. Όλα τα σιδηρά των οικιών τα επώλησαν εις Τούρκους εμπόρους εν Καλλιπόλει… Οι επιτήδειοι εις όλα Τούρκοι, απέδωσαν την καταστροφήν εις τους βομβαρδισμούς των συμμάχων, οι οποίοι ελαχίστας ζημίας επρουξένησαν…Ως φρίσσοντες κάπροι επέπεσον κατά των χριστιανικών περιουσιών, διαρπάζοντες και λεηλατούντες ταύτας.

[Έκθεση του μητροπολίτη Καλλιπόλεως και Μαδύτου Κωνσταντίνου στις 11 και 12 Ιανουαρίου 1919]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου